YEAR PRESIDENT HONY.SECRETARY EDITOR
1973 DR.B.K.SENGUPTA DR.SUJIT GHOSH DR.S.K.DE
1974 DR.SUBODH BANERJEE DR.R.P.SENGUPTA DR.S.K.DE
1975 DR.SUBODH BANERJEE DR.B.K.ROYCHAUDHURI DR.S.K.DE
1976 DR.P.K.KHASNOBIS DR.SATYA DAS DR.S.B.SARKAR
1977 DR.H.HAZRA DR.SATYA DAS DR.S.B.SARKAR
1978 DR.H.HAZRA DR.L.M.DAS DR.S.B.SARKAR
1979 DR.AMITAVA RAY DR.L.M.DAS DR.S.B.SARKAR
1980 DR.AMITAVA RAY DR.P.B.MUKHERJEE DR.S.B.SARKAR
1981 DR.M.B.SEN DR.P.B.MUKHERJEE DR.S.B.SARKAR
1982 DR.M.B.SEN DR.S.M.SEN DR.B.K.ROYCHAUDHURI
1983 DR.S.B.SARKAR DR.S.M.SEN DR.B.K.ROYCHAUDHURI
1984 DR.S.B.SARKAR DR.TARUN PALIT DR.B.K.ROYCHAUDHURI
1985 DR.N.R.SARKAR DR.TARUN PALIT DR.B.K.ROYCHAUDHURI
1986 DR.N.R.SARKAR DR.A.M.SAHA DR.D.K.BANERJEE
1987 DR.S.P.GHOSH DR.A.M.SAHA DR.D.K.BANERJEE
1988 DR.A.L.MUKHREJEE DR.DEBRATAN NANDI DR.A.M.SAHA
1989 DR.K.N.PRAMANIK DR.DEBRATAN NANDI DR.A.M.SAHA
1990 DR.D.P.GHOSH DR.DEBRATAN NANDI DR.A.M.SAHA
1991 DR.N.R.HATUA DR.DEBASIS SANYAL DR.A.M.SAHA
1992 DR.S.K.DE DR.DEBASIS SANYAL DR.A.M.SAHA
1993 DR.D.N.SUR DR.DEBASIS SANYAL DR.A.M.SAHA
1994 DR.SATYA DAS DR.ANIRBAN BISWAS DR.S.P.BERA
1995 DR.B.K.ROYCHAUDHURI DR.ANIRBAN BISWAS DR.S.P.BERA
1996 DR.AMULYA GHOSH DR.ANIRBAN BISWAS DR.S.P.BERA
1997 DR.R.N.ROYCHAUDHURI DR.KAMALENDU HALDAR DR.B.B.PAKIRA
1998 DR.SANTANU BANERJEE DR.KAMALENDU HALDAR DR.B.B.PAKIRA
1999 DR.BHABES CH.DAS DR.KAMALENDU HALDAR DR.B.B.PAKIRA
2000 DR.L.M.GHOSH(UPTO 19.06.2000)
DR.DULAL K.BOSE(FROM 20.06.2000)
DR.P.B.ROY DR.DIPANKAR MUKHERJEE
2001 DR.P.B.MUKHERJEE DR.P.B.ROY DR.DIPANKAR MUKHERJEE
2002 DR.S.M.SEN DR.P.B.ROY DR.DIPANKAR MUKHERJEE
2003 DR.TARUN PALIT DR.SUBIR HALDAR DR.UTPAL JANA
2004 DR.A.M.SAHA DR.SUBIR HALDAR DR.UTPAL JANA
2005 DR.DEBRATAN NANDI DR.SUBIR HALDAR DR.UTPAL JANA
2006 DR.DEBASISH SANYAL DR.SAUMIK DAS DR.RADHESYAM MAHATO
2007 DR.DIPANKAR MUKHERJEE DR.SAUMIK DAS DR.RADHESYAM MAHATO
2008 DR.DULAL KUMAR BOSE DR.SAUMIK DAS DR.RADHESYAM MAHATO
2009 DR.KAMALENDU HALDAR DR.UTPAL JANA DR.SUBRATA MUKHOPADHYAY
2010 DR.DEBNATH CHATTOPADHYAY DR.UTPAL JANA DR.SUBRATA MUKHOPADHYAY
2011 DR.RANANUJ SINHA DR.UTPAL JANA DR.SUBRATA MUKHOPADHYAY
2012 DR.PURNENDU BIKASH ROY DR.DWAIPAYAN MUKHERJEE DR.ATISH HALDAR
2013 DR.TAPAN KANTI HAZRA DR.DWAIPAYAN MUKHERJEE DR.ATISH HALDAR
2014 DR.CHANDAN KR.GHOSAL DR.DWAIPAYAN MUKHERJEE DR.ATISH HALDAR
2015 DR.PRABIR BASU DR.DWAIPAYAN MUKHERJEE DR.SAUMENDRA NATH BANDYOPADHYAY
2016 DR.MANJULA BHATTACHARYA(DEY) DR.DWAIPAYAN MUKHERJEE DR.SAUMENDRA NATH BANDYOPADHYAY
2017 DR.SUMIT KUMAR BASU DR.DWAIPAYAN MUKHERJEE DR.SAUMENDRA NATH BANDYOPADHYAY